Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica

Publicat el

La Diputació de Girona, mitjançant el departament de Promoció Econòmica, té com a línia d’actuació prioritària la col·laboració en projectes relacionats amb el foment de l’ocupació i el desenvolupament econòmic integral i equilibrat dels municipis del seu àmbit territorial.

L’article 36.1.b) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local atorga competència a les diputacions en matèria d’assistència i cooperació econòmica als municipis, especialment als de menor capacitat econòmica i de gestió, i l’article 92 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, que atorga a les diputacions competències d’assistència i cooperació als municipis, i, en general, de foment i administració dels interessos peculiars de la província.

En aquest marc d’actuació, s’ha considerat la conveniència de consolidar i potenciar la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica per millorar la capacitació dels municipis i les comarques en la realització de polítiques locals de promoció econòmica. De manera que s’habilita un espai de treball per aprofitar les sinergies i complementarietats de les entitats locals adherides així com per a la implementació de les polítiques futures de Promoció Econòmica de la Diputació de Girona. Els àmbits de treball i línies d’actuació generals són les següents:

a) Mercat de Treball:
1/ Millores formatives en l’àmbit ocupacional

b) Teixit productiu:
1/ Foment de l’esperit emprenedor
2/ Creixement i consolidació d’empreses
3/ Dinamització dels diversos sectors econòmics (entre d’altres: zones d’activitat econòmica i espais d’allotjament empresarial).
4/ Assessorament a l’emprenedor
5/ Millora de la competitivitat empresarial (entre d’altres: foment de l’associacionisme, estratègia empresarial comuna,
organització de fòrums empresarials…)

c) Sector comercial:
1/ Cens d’activitat comercial
2/ Ordenació comercial
3/ Suport a la dinamització comercial

Les entitats adherides tenen l’opció de sol·licitar suport econòmic per a projectes i accions de promoció econòmica així com per a projectes singulars de desenvolupament econòmic. Hi ha la previsió que es publiqui una convocatòria anual de subvencions per a les entitats adherides.